• سازماندهی و تشکیلات
 • تعریف درختواره تشکیلات سازمانی در قالب واحدهای مختلف  سازمان؛
 • پشتیبانی از فرایند استخدام بر اساس چارت مصوب سازمان؛
 • گزارش تشکیلات سازمانی به همراه پرسنل شاغل در هر پست؛
 • طراحی مشاغل
 • تعریف مشاغل سازمان به همراه شرح شغل و شرایط احراز؛
 • کنترل تناسب شغل با شاغلین؛
 • پرسنلی
 • تشکیل پرونده پرسنلی در بدو استخدام
 • امکان بروزرسانی اطلاعات شخصی و سازمانی
 • گزارشات پرسنلی مشتمل بر اطلاعات فردی و سازمانی
 • کارگزینی
 • صدور انواع احکام کارگزینی؛
 • مدیریت قراردادها و صدور و تمدید قرارداد یه صورت فردی و گروهی؛
 • پشتیبانی از انواع استخدام و محل های خدمت؛
 • تعیین عوامل حقوق و دستمزد، متغیرهای تعیین کننده عوامل؛
 • بکارگیری فرمول های محاسباتی حقوق و دستمزد؛
 • پیاده سازی انواع مدل های حقوق و دستمزد منطبق با آئین نامه ها؛
 • ایجاد جداول مالیاتی و گروههای بیمه ای؛
 • مدیریت حضور
 • قابلیت تخصیص انواع مدل های حضور، مجوز های اضافه کاری و ...؛
 • امکان برقراری ارتباط با انواع دستگاه های کارت ساعت؛
 • امکان بررسی درخواست مرخصی و ماموریت در کارتابل مدیران؛
 • محاسبات کارکرد پرسنل بر اساس مدل های حضور و ارسال به سیستم جبران خدمات؛
 • ارائه انواع گزارشات مدیریت حضور
 • جبران خدمات:
 • امکان تعریف دوره های پرداخت و زمان بستن دوره؛
 • ساخت فایل بیمه و مالیات؛
 • صدور فیش حقوقی به صورت علی الحساب و قطعی؛
 • حسابداری جبران خدمات با قابلیت صدور سند حقوق به صورت اتوماتیک؛
 • مدیریت عملکرد:
 • امکان تعریف شاخص های عملکردی در گروههای مختلف شغلی؛
 • ارزیابی 360 درجه عملکرد کارکنان؛
 • امکان تایید نمرات ارزیابی توسط مدیر ارشد؛
 • قابلیت نرمال سازی امتیازات عملکرد؛
 • ارائه گزارشات متنوع عملکرد به صورت کارنامه عملکردی در سطح پرسنل، ارزیاب، مدیران؛
 • سیستم وام:
 • امکان تعریف انواع وام و میزان معافیت ها به صورت انفرادی و گروهی؛
 • تعیین شیوه محاسبات، میزان کارمزد قابل پرداخت و تقسیط وام توسط کاربر؛
 • امکان کسر اقساط وام از حقوق ماهانه و درج در فیش حقوقی؛
 • مدیریت دسترسی
 • امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به بخش های مختلف سیستم
 • سلف سرویس کارکنان ESS
 • مشاهده پرونده پرسنلی، کارکرد روزانه و ماهانه، فیش حقوقی و کارنامه عملکردی؛
 • ثبت درخواست مرخصی، دریافت ابلاغ ماموریت ها؛

 

کارتابل مدیران

 • بررسی درخواست های پرسنل اعم از مرخصی و ...
 • ارزیابی عملکرد پرسنل به صورت انفرادی یا مقایسه ای؛
 • مشاهده گزارشات MIS مختص مدیران؛
 • به همراه سایر امکانات موجود در قالب ساف سرویس کارکنان.
 • گزارشات BI
 • ساخت انباره داده های پرسنلی Data ware house
 • تهیه داشبورد مدیران و ارائه گزارشات متنوع مدیریتی.